andrychow.pl


Zapytanie ofertowe

Artykuły / Ogłoszenie płatne
Data: Sobota , 26 Sierpnia 2017 - 12:00


Ogłoszenie płatne Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa "FLORIAŃSKA 6" w Andrychowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej na budynku mieszkalnym wielolokalowym w Andrychowie przy ul. Floriańskiej 6. Realizacja robót odbywać się będzie w użytkowanym obiekcie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji i organizacji robót, aby do minimum ograniczyć utrudnienia wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie metodą lekko-mokrą ściany zewnętrznej elewacji zachodniej budynku. Szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest do wydruku tutaj: plik PDF / ZIP

ZAPYTANIE OFERTOWE

I Zamawiający : Wspólnota Mieszkaniowa "FLORIAŃSKA 6" w Andrychowie,
34-120 Andrychów, ul. Floriańska 6, NIP: 551-23-11-912

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej na budynku mieszkalnym wielolokalowym w Andrychowie przy ul. Floriańskiej 6.

Realizacja robót odbywać się będzie w użytkowanym obiekcie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji i organizacji robót, aby do minimum ograniczyć utrudnienia wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.

II Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest docieplenie metodą lekko-mokrą ściany zewnętrznej elewacji zachodniej budynku.

Prace dociepleniowe powinny obejmować następujący zakres robót:

a) ustawienie rusztowań elewacyjnych
b) zabezpieczenie okien folią polietylenową
c) rozebranie rury spustowej narożnej od strony zachodniej z blachy nadającej się do użytku
d) wypełnienie ściany po rurze spustowej
e) montaż rury spustowej z gotowych elementów rura spustowa okrągła o średnicy 15 cm
f) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
g) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą Atlas Uni Grunt
h) zamocowanie listwy cokołowej
i) ocieplenie ściany budynku wraz z przylegającymi do niej narożnikami od strony wschodniej i zachodniej systemem Atlas Stoper. Przyklejenie płyt styropianowych
grubość 12 cm, do ścian - Styropian (grafitowy) Austrotherm EPS FASADA THERMA λ =0,033 [W/(m.K)]
j) przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ścian
k) przyklejenie warstwy siatki na ścianach,
l) nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej,
m) wykonanie obróbek blacharskich: okien, gzymsów
n) przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
o) przyklejenie warstwy siatki do ościeża
p) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
q) wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynku na ościeżach,
r) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R 200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa w ościeżach tynk Atlas N-200
s) montaż gzymsów
t) inne roboty wchodzące w zakres systemu dociepleniowego realizowanego przez Wykonawcę

Powyższe roboty powinny być wykonane z zachowaniem wymogów zawartych w stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

III. Termin realizacji zamówienia do 15.11.2017 r.

IV Warunki płatności :

Przelew bankowy.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej budynku. Po dokonaniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z danymi technicznymi i stwierdzeniu ewentualnych niezgodności, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych niezbędnych danych, Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego wniosek o ich wyjaśnienie i uzupełnienie.

V INNE WARUNKI:
1. Oferent w celu skutecznego doręczenia, wszelką korespondencję winien kierować do Zamawiającego według poniżej podanych wytycznych:
a) adresat: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej " Floriańska 6"
b) adres: 34-120 Andrychów, ul. Floriańska 6

2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty a Zamawiający udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że treść zapytania dotrze do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia do złożenia oferty.


IV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Adam Małecki, tel: 507-82-82-46
Jan Szlagor, tel: 604-80-56-46

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Na ofertę składa się:
1.1. Oferta - wypełniona zgodnie z Formularzem Oferty stanowiącym załącznik nr 1;
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
1.3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat porównywalnych do przedmiotu zamówienia robót powyżej 100 000 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zamawiających oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie;
1.4. Opis posiadanego potencjału technicznego, organizacyjnego i osobowego zdolnego do wykonania zamówienia;
1.5. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł - należy załączyć dowód opłacenia polisy,
1.6. Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej, napisana w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
1.5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy;
2. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę przygotowaną zgodnie z pkt. V. wraz z wymaganymi dokumentami i kosztorysem ofertowym należy złożyć do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Andrychowie, ul.Floriańska 6, w terminie: do dnia 8 września 2017 r.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie,
3. Kopertę należy zaadresować i opisać jak niżej:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej "Florianska 6"
ul. Florianska 6
34-120 Andrychów
Oferta w postępowaniu pn: "Wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej na budynku mieszkalnym wielolokalowym w Andrychowie przy ul. Floriańskiej 6 "Załącznik nr 1
.............................. formularz oferty
pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

NAZWA WYKONAWCY
..............................................

ADRES WYKONAWCY ..............................

TELEFON ......................................

E-MAIL .............................
NIP .........
REGON ..............................
NR RACHUNKU BANKOWEGO ..................


ZAMAWIAJĄCY:

Wspólnota Mieszkaniowa "Floriańska 6"
34-120 Andrychów, ul. Floriańska 6

adres do korespondencji:
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Floriańska 6
34-120 Andrychów

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej na budynku mieszkalnym wielolokalowym Wspólnoty Mieszkaniowej "Floriańska 6" położonym w 34-120 Andrychów przy ul. Floriańskiej 6 :

1. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia w wymaganym terminie za cenę:
a) netto: ..................................... zł.
(słownie ..........................................................................................)
b) brutto: ................................... zł.
(słownie ..........................................................................................)
c) w tym podatek VAT: (wg obowiązującej stawki ........%)............................ zł.
(słownie: ................................................................. .......................)

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty, rabaty
i upusty związane z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

3. Gwarantujemy realizację zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia: ........................................ ( wymagany termin do 15.11.2017 .r )

4. Oferujemy ............. dniowy termin płatności za prace będące przedmiotem zamówienia (minimum 30 dni)

5. Udzielamy .......... lat gwarancji jakości (minimum 60 miesięcy ) na prace będące przedmiotem zamówienia.

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie przygotowania oferty w pismach ............... (podać daty)


Lista załączników do oferty:
1. załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy,
2. załącznik nr 2 .......................
3. załącznik nr 3 .......................
4. załącznik nr 4 .......................
5. załącznik nr 5 .......................
6. załącznik nr 6 .......................*

* należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne.


..................... ....................... ...........................
miejscowość data podpis i pieczęć
przedstawiciela/li Wykonawcy

Ogłoszenie płatne

Ten artykuł jest od andrychow.pl
http://www.andrychow.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.andrychow.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8729

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 393